quinta-feira, 25 de março de 2010 - Tokyo: Akane Utsunomiya